Grad: Ribnik

Na teritoriji opštine nalaze se dvije planinske rijeke, Sana i Ribnik. Ribnik izvire na području opštine, 4 km od naselja Gornji Ribnik i čitavim tokom od 8 km je na teritoriji opštine. Ulijeva se u Sanu. Tu su i dviju rječice, Stanička i Banjica. Zapadni dijelovi planinskog reljefa obiluju mnoštvom izvora pitke vode. Najveći dio ovih izvora nije iskorišten.
Oko 70% prostora opštine Ribnik pripada brdsko–planinskom pojasu odnosno nalazi se na visini iznad 500 m nadmorske visine, a ostali dio se nalazi oko glavnih riječnih tokova. Srednje visoke planine Dimitor, Šiša, Lisina, Osoje i Manjača čine glavninu teritorije obrasle šumom sa velikim planinskim pašnjacima Crkveno, Resenovača, Jarčište, obronci Dimitora i Manjački plato.
Opština u RS s najvećim šumskim fondom. Šume prekrivaju 32000 ha ili 64% opštine, čime opština Ribnik u ukupnom bogatstvu šuma RS učestvuje sa 13%. U šumskom kompleksu rastu skoro sve vrste drveća a najznačajnije su i najkvalitetnije zbog geografskog podneblja i sastava zemljišta visoke šume jele i smrče, a od listopadnih visokokvalitetna bukva, javor, brest, jasen i lipa. Dobar dio opštine je obrastao niskim izdanačkim šumama sa velikim plantažama četinarskih kultura većinom borovog sadržaja i manjim količinama ariša.
Kod sela Mačkići je neistražena i prilično nepristupačna Mačkića pećina, sa dva glavna i nekoliko manjih ulaza. Druga, Ledena pećina, je kod naselja Sitnica, na visini od 1200 metara, takođe neistražena i sa stalnim ledom u unutrašnjosti.

Restoran Komuna je idealno mjesto za odmor, uz svjež vazduh, dobru hranu i fly fishing.